JAIN TEMPLE DARSHAN

At A Glance

Name :- PREMCHAND BADRILALJI MUTHA
Date Of Birth :- 14.02.1945
Education :- B.Com (1964), L.L.B. (1967)
Address :- A-7/102, Millenium Park, Chikalthana M.I.D.C., Aurangabad, Maharashtra, 431006
Phone No :- (+91) 9422212656, 7058356191
Email ID :- pbmutha123@gmail.com
AIM :- 1 Lac Aras Pratimaji Darshan and 50,000 Kesar Pooja
Date Of Temples Darshan :- 05-04-2004 TO 03-07-2017
Places Visited :- 2674
Temples Visited :- 5754
ARAS PRATIMAJI :- 99,357
DHATU PRATIMAJI :- 1,47,131
TOTAL PRATIMAJIS :- 2,46,488
Tirth Of India Visited :- 233 (All)
Parshwanathji Visited :- 108
Total Distance Travelled :- 4,66,891 Kms

No

State

Total

temples

Visited

Temples

BAL.

Temp

Total

Tirth

Visited

Bal

108

Parasnath

Visited

Bal

 

1

Maharashtra

770

768

2

7

7

-

7

7

-

2

Gujrat

2279

2209

70

73

73

-

62

62

-

3

Rajasthan

1600

1535

65

92

92

-

28

28

3

4

Uttar Pradesh

71

71

-

14

14

-

3

3

-

5

Madhya pradesh

598

558

40

21

21

-

8

8

-

6

Bihar

110

95

15

10

10

-

-

-

-

7

Punjab

45

45

-

2

2

-

-

-

-

8

Him. Pradesh

5

5

-

1

1

-

-

-

-

9

Tamilnadu

103

103

-

1

1

-

-

-

-

10

Kerala

5

5

-

1

1

-

-

-

-

11

Karnataka

137

137

-

-

-

-

-

-

-

12

Delhi

25

25

-

1

1

-

-

-

-

13

West Bengal

15

15

-

5

5

-

-

-

-

14

Andhra Pradesh

89

89

-

5

5

-

-

-

-

15

Chhattisgarh

65

65

-

-

-

-

-

-

-

16

Daman

2

2

-

-

-

-

-

-

-

17

Goa

1

1

-

-

-

-

-

-

-

18

Haryana

1

1

-

-

-

-

-

-

-

19

Jharkhand

18

6

12

-

-

-

-

-

-

20

Orissa

3

2

1

-

-

-

-

-

-

21

Uttarakhand

2

2

-

-

-

-

-

-

-

22

Bengal

20

20

-

-

-

-

-

-

-

23

Kathmandu (Nepal)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

 

 

5965

5760

205

233

233

-

108

108

-