JAIN TEMPLE DARSHAN

At A Glance

Name :- PREMCHAND BADRILALJI MUTHA
Date Of Birth :- 14.02.1945
Education :- B.com, L.L.B (1967)
Address :- Millenium Park Bldg.No.7 Flat No.102 MIDC Chikalthana, Aurangabad 431005(Maharashtra).
Telephone :- 0240-2441905, 09422212656, 07058356191
Email ID :- pbmutha123@gmail.com
Date Of Temples Darshan :- 05-04-2004 TO 31-12-2016
Places Visited :- 2566
Temples Visited :- 5621
Idols (Marble Pratimaji) :- 97348
Dhatu Idols (Pratimaji) :- 1,45,224
Total Idols (Pratimaji) :- 2,42,572
KMS Travelled :- 4,50,494 Kms

No

State

Total

temples

Visited

Temples

BAL.

Temp

Total

Tirth

Visited

Bal

108

Parasnath

Visited

Bal

 

1

Maharashtra

770

763

7

7

7

-

7

7

-

2

Gujrat

2272

2191

81

73

73

-

62

62

-

3

Rajasthan

1655

1462

193

92

92

-

28

28

-

4

Uttar P.

76

59

17

14

14

-

3

3

-

5

M.P. pradesh

650

547

103

21

21

-

8

8

-

6

Bihar

110

95

15

10

10

-

-

-

-

7

Punjab

45

45

-

2

2

-

-

-

-

8

Him. Pradesh

5

5

-

1

1

-

-

-

-

9

Tamilnadu

103

103

-

1

1

-

-

-

-

10

Kerala

5

5

--

1

1

-

-

-

-

11

Karnataka

130

121

9

-

-

-

-

-

-

12

Delhi

25

25

-

1

1

-

-

-

-

13

West Bengal

40

35

05

5

5

-

-

-

-

14

Andhra Pradesh

102

85

17

5

5

-

-

-

-

15

Chattis Gadh

65

65

-

-

-

-

-

-

-

-

Daman

02

02

--

-

-

-

-

-

-

17

Goa

01

01

-

-

-

-

-

-

-

18

Hariyana

01

01

-

-

-

-

-

-

-

19

Jharkhand

20

06

14

-

-

-

-

-

-

20

Orissa

03

03

-

-

-

-

-

-

-

21

Uttarakhand

02

02

-

-

-

-

-

-

-

 

 

6082

5621

461

233

233

-

108

108

-

22

Nepal Kathmandu

01

01

-

-

-

-

-

-

-